Czym jest LPW?

Lokalna Platforma Wiedzy "LPW" - jest to portal przeznaczony dla:
  • organizacji pozarządowych i mieszkańców Mysłowic,
  • administracji publicznej, w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej,
  • firm, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
działających lub mających siedzibę szczególnie na terenie miasta Mysłowice. Mile widziane są również osoby i podmioty z miast sąsiednich.

LPW służy dostarczaniu informacji:
  • pojedynczym osobom i grupom nieformalnym - m.in wiedzę o formach i możliwościach podjęcia szeroko rozumianych działań społecznych, szczególnie w ich miejscu zamieszkania,
  • organizacjom pozarządowym - m.in wiedzę o możliwościach finansowania ich działalności statutowej, wiedzę z zakresu tworzenia partnerstw, współpracy z samorządem lokalnym, zarządzania i promocji, informuje o ofercie sektora biznesu czy administracji,
  • społeczności lokalnej - m.in dot. wydarzeń lokalnych, konsultacji społecznych, rozwiązań prawnych w zakresie systemu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami,
  • pozostałym podmiotom – m.in. wiedzę o ofercie i działaniach organizacji pozarządowych, możliwości tworzenia z nimi partnerstw.

Ponadto LPW Promuje lokalnych aktywistów, działaczy społecznych i podmioty działające na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społeczności lokalnych.

Pomoc

Podręcznik użytkownika LPW
Pobierz