Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 7 pażdziernika 2011

 1. LPW – Lokalna Platforma Wiedzy - to serwis szczególnie dla podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej oraz mieszkańców miasta Mysłowice, mieszczący się pod adresem internetowym www.cismyslowice.pl/lpw utworzony w ramach projektu Pomysłowice – uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 2. Rejestrując się w serwisie i używając usługi LPW ("Usługa") stowarzyszenia CIS Mysłowice ("Właściciel"), użytkownik ("Użytkownik") zgadza się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Aktualna wersja danych kontaktowych Właściciela dostępna jest pod adresem www.cismyslowice.pl/kontakt.php
 4. Usługa dostępna jest publicznie, jednak aby publikować treści, Użytkownik musi założyć Konto, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz rok urodzenia (rok urodzenia nie będzie widoczny w serwisie). Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie adresu e-mail podczas procesu zakładania Konta. Adres e-mail będzie używany również do odzyskiwania hasła oraz informacji o przynależności do podmiotu.
 5. Publikowane tresci przez Użytkowników powinny mieć związek z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami obywatelskimi, społeczeństwem obywatelskim. W przeciwnym wypadku Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany tresci a nawet do zablokowania konta.
 6. Istnieją 2 typy kont: konto dla osób oraz konto dla podmiotów. Konto dla podmiotów (organizacji pozarządowych, firm, administracji publicznej, itp.) jest kontem grupującym wielu pojedynczych użytkowników. Użytkownicy po potwierdzeniu przynależności do podmiotu mogą publikować treści w jego imieniu.
 7. Konto może założyć Użytkownik będący osobą (konta zakładane przez zautomatyzowane skrypty nie są dozwolone) w wieku od 12 roku życia.
 8. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto dla osób, natomiast dany podmiot może mieć tylko jedno konto dla podmiotów. Dane podawane przez użytkowników są sprawdzane, ale ich poprawność nie zawsze jest weryfikowana. Podawanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik może ukryć swój profil – będzie on wówczas dostępny tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, natomiast niezarejestrowane osoby widzieć będą jedynie imię i nazwisko. W związku z tym jednak, że portal ma promować osoby aktywne społecznie, wszystkie dane (poza rokiem urodzenia) podane w formularzu rejestracyjnym, w tym adres e-mail, domyślnie będą publicznie dostępne.
 9. Właściciel dokłada wszelkich starań aby Dane Użytkownika były bezpieczne, jednak tego nie gwarantuje. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Adres e-mail, który jest jednocześnie unikalnym identyfikatorem konta (loginem), używanym przy logowaniu do usługi, nie może być zmieniony. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Właścicielem. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu, w tym za pozyskanie loginu i hasła przez osoby trzecie itp.
 10. Użytkownicy rejestrując się w serwisie, wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie „Pomysłowice – uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych”. Wiąże się to z przetwarzaniem i udostępnianiem danych zebranych przez formularz rejestracyjny, do celów monitoringu i kontroli przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 11. Właściciel serwisu ma ograniczony wpływ na umieszczane przez Użytkowników treści, dlatego też nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik jest odpowiedzialny za całą swoją działalność i treści zawarte na Koncie Użytkownika. Właściciel nie rości sobie praw do treści i materiałów przesyłanych przez Użytkownika do Usługi. Profil Użytkownika i jego materiały pozostają w jego własności.
 12. Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie plików zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, treści sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie zamieszczane treści są jego autorstwa, lub posiada prawo do ich wykorzystania. Aby zgłosić przewinienie użytkownika, należy skontaktować się z Właścicielem.
 13. Właściciel może pozbawić Użytkownika czasowo lub trwale prawa do korzystania z usług serwisu, jeśli zachowanie Użytkownika narusza niniejszy Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także normy obyczajowe lub moralne.
 14. W przypadku blokady konta Użytkownika, Właściciel ma prawo usunąć pliki oraz treści z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
 15. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z Usługi i usunięcia swojego Konta. W tym celu prosimy skontaktować się z Właścicielem.
 16. Właściciel może wyłączyć Usługę nie podając powodu, włączając w to np.: naprawy, usprawnienia, lub inne zdarzenia i nie bierze odpowiedzialności za tego typu sytuacje.
 17. Właściciel ma prawo zmieniać zakres i funkcjonalność Usługi i jej elementów, włącznie ze zmianą niniejszego Regulaminu. Każdy nowy element lub funkcjonalność dodana do Usługi będą objęte automatycznie tym Regulaminem. Użytkownik chcący nadal korzystać z Usługi zgadza się na te zmiany.
 18. Najbardziej aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.cismyslowice.pl/regulamin.php
 19. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, obowiązują one od dnia ich wprowadzenia. Każdy Użytkownik, który nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu i zaprzestanie korzystania z portalu. Jednocześnie domniemywa się zgodę na obowiązywanie Regulaminu w przypadku jego milczącego przyjęcia przez Użytkownika.