Aktywowani

Data dodania: 25 stycznia 2013

Aktywowani


Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice w partnerstwie z Urzędem Miasta Mysłowice realizują obecnie projekt „Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej".

„Aktywowani” to projekt, którego celem jest zwiększanie aktywności obywatelskiej społeczności lokalnej miasta Mysłowice, poprzez edukację obywatelską skierowaną do 40 mieszkańców i 20 organizacji pozarządowych z zakresu utworzenia programu rewitalizacji społecznej, do końca 2013r

Przedmiotem projektu jest zatem włączenie mieszkańców, organizacji pozarządowych, instytucji i firm, w wspólne opracowanie programu rewitalizacji społecznej dla m.in. najbardziej zdegradowanych obszarów miasta Mysłowice. Aby to się udało, oraz aby plany rozwojowe dla miasta były trafne i całościowe - niezwykle istotne jest nawiązanie się stałej współpracy między tak wieloma podmiotami. Powstanie takiej współpracy byłoby możliwe, dzięki uruchomieniu wspólnego forum gdzie działacze, decydenci, przedsiębiorcy mogliby się spotkać aby wymieniać myśli, informacje i wspólnie planować rozwój miasta.

W projekcie przewiduje się zatem organizację tzw. spotkań sieciujących, oraz utworzenie i pracę zespołu planistycznego. Odbędą się również spotkania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami - podczas których będą oni mogli wnieść swoje uwagi do programu.

Celem spotkań sieciujących jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej przez wypracowanie programu zakresie rewitalizacji społecznej, promowanie włączania się obywateli i ngo’s w życie publiczne, integracja środowisk lokalnych, przybliżenie tematyki rewitalizacji społecznej (wyjaśnienie czym jest rewitalizacja), oraz tematyki nawiązywania partnerstw i współpracy lokalnej.

Do aktywnego udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani: w tym działacze z organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu lokalnego. Efektem końcowym spotkań sieciujących mają być konkretne propozycje do lokalnego programu rewitalizacji społecznej.

Projekt skierowany jest do osób w stosunku do których z dużym prawdopodobieństwem będzie można uznać, że będą podejmować w późniejszym czasie odpowiednie działania aktywizujące i wyrażą chęć i zainteresowanie partycypacją w lokalnych sprawach. To od samych uczestników zależeć będzie to, czy efekty projektu będą trwałe i kontynuowane.

Ważnym elementem drugiego etapu będzie utworzenie zespołu planistycznego, który będzie pracować w formie warsztatowej. Grupa ta wspólnie wypracuje program rewitalizacji społecznej m.in. dla obszarów zdegradowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Mysłowic. Co ważne skorzysta na tym miasto. Wypracowany program rewitalizacji społecznej zostanie włączony w aktualizowany obecnie dokument strategiczny – Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice.

Dodatkowo projekt ma na celu przygotować organizacje pozarządowe do wdrażania już gotowego planu rewitalizacji społecznej. Organizacje te nie zostaną pozostawione same sobie, gdyż będą mogły korzystać z ośrodka wsparcia, który przez cały okres projektu przyjmować będzie interesantów w każdy poniedziałek od 12:00 – 20:00 oraz w każdy czwartek od 9:00 do 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia CIS Mysłowice przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Mysłowicach. W ramach tzw. punktu „pierwszego kontaktu”, Biuro będzie udzielało informacji przez cały tydzień telefonicznie oraz drogą mailową. Będzie można spotkać się z animatorem lokalnym oraz oddelegowanym przedstawicielem samorządu, który poprowadzi doradztwo w zakresie realizacji zadań publicznych, w szczególności nawiązywania partnerstw. Ponadto w ciągu całego tygodnia biuro Ośrodka wsparcia udostępniać będzie swój lokal, sprzęt i Internet beneficjentom projektu.

Nastąpi rozbudowa i udoskonalenie już dostępnej „Lokalnej Platformy Wiedzy” przeznaczonej organizacjom pozarządowym, mieszkańcom Mysłowic, lokalnym działaczom czy firmom. Dzięki stronie można znaleźć informacje w zakresie działań społecznych, ich finansowania, pozyskiwania partnerów. Obecnie jest to miejsce, gdzie lokalni przedsiębiorcy chcący zaangażować się w miejskie działania, mogą poznać i wesprzeć odpowiednie stowarzyszenia czy fundacje.

Osoby zainteresowane współpracą w projekcie zachęcamy do kontaku pod numerem telefonu 784721242 bądź drogą mailową na adres biuro@cismyslowice.pl.

Wysokość dofinansowania to 100% wnioskowanej kwoty, która wynosi: 85 212,00 zł. Wartość projektu to: 94 680,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.