MyPartMyPart


Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Miastem Mysłowice przystąpiły do realizacji partnerskiego projektu „My PART”, którego zadaniem jest poprawa współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem. Łączna wartość projektu to 360 550,00 PLN. Projekt trwa do 30 czerwca 2015 r.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli samorządu miasta Mysłowice oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem projektu “My PART”jest poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem Miasta Mysłowice poprzez wdrożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu powstał Zespół ds. współpracy lokalnej, który składa się z 20 osób, w skład których wchodzą: 5 przedstawicieli delegowanych do pracy w zespole przez Prezydenta Miasta Mysłowice oraz 15 reprezentantów organizacji pozarządowych.

Zadaniem zespołu jest poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta Mysłowice. Ma to się odbyć poprzez utworzenie procedur oraz wdrożenie usprawnień m.in. w następujących obszarach:

 • standaryzacja i zlecanie zadań publicznych z uwzględnieniem wskaźników i ich monitoringu,
 • analiza indeksu jakości współpracy,
 • konsultacje z organizacjami pozarządowymi,
 • klauzule społeczne,
 • inicjatywa lokalna,
 • fundusz pożyczkowy,
 • gminna rada działalności pożytku publicznego,
 • wzajemne informowanie się o kierunkach działania przez miasto i NGO,
 • procedury tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych składających się z przedstawicieli JST i NGO,
 • procedury partnerstwa publiczno-społecznego, a także
 • powoływania partnerstw projektowych m.in. dotyczących inicjatywy lokalnej.

Członkowie zespołu biorą udział w pracach nad rozwojem potencjału trzeciego sektora i dialogu nad wytworzeniem nowych relacji/procedur dotyczących współpracy z samorządem. Procedury te zostaną przez Urząd Miasta wdrożone w postaci zarządzeń i uchwał i na ich bazie będzie opierała się współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Projekt przewiduje również powstanie i rozwój e-narzędzi tj.:

 • wykonanie generatora wniosków i sprawozdań na stronie internetowej miasta Mysłowice, co usprawni współpracę dzięki umożliwieniu organizacjom pozarządowym składania ofert na dotację drogą elektroniczną. Będzie ona również dostosowana dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • rozbudowanie portalu dla organizacji pozarządowych na stronie www.cismyslowice.pl co m.in. służyć ma monitorowaniu jakości współpracy, łatwiejszym i szybszym możliwościom kontaktu oraz podnoszeniu wiedzy o lokalnym sektorze pozarządowym.

Projekt ma działać na rzecz integracji między organizacjami pozarządowymi i opracować system wsparcia inicjatyw poprzez szkolenia, doradztwo, zachęcanie do współpracy, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację w powstałym generatorze wniosków, wsparcie rzeczowe, współorganizację Dnia Organizacji Pozarządowych oraz promować aktywność społeczną współpracując z mediami.