Pomysłowice – uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych

Data dodania: 26 sierpnia 2011

Pomysłowice


W dniu 1 czerwca 2011 ruszył projekt „Pomysłowice – uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych” Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt potrwa do 31 grudnia 2011r.

Stowarzyszenie CIS Mysłowice w ramach projektu dąży do wzmacniania systemu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem projektu “POMYSłowice” jest tworzenie warunków rozwoju i samoorganizacji społeczności lokalnej miasta Mysłowice poprzez uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych i dostarczanie wsparcia 40 osobom i 16 organizacjom pozarządowym w roku 2011.

Oferta jest odpowiedzią na wieloletnie, powolne wycofanie się III sektora z partycypowania w sprawach miasta. Dzisiaj organizacje nie biorą udziału w konsultacjach społecznych, są osłabione organizacyjnie i merytorycznie.

Powstanie Ośrodka wsparcia ożywi III sektor i współpracę międzysektorową poprzez innowacyjne działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie, pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej oraz wsparcie rozwoju idei wolontariatu.

Należy podkreślić, że osiąganie celu głównego nie byłoby możliwe bez partnerstwa z Urzędem Miasta Mysłowice, który udziela wsparcia informacyjnego, promocyjnego i organizacyjnego.

Przewidziane działania:


Uruchomienie Ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców, który tworzyć będzie warunki rozwoju inicjatyw społecznych poprzez:

 1. Wsparcie merytoryczne:
  • 3 szkolenia z pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją, tworzenia partnerstw
  • porady I kontatku i doradztwo specjalistyczne w poniedziałki od 11.00 do 17.00
  • przydzielanie indywidualnego opiekuna dla organizacji
  • możliwość wypracowania strategii rozwoju organizacji w ramach „Małych partnerstw”
 2. Zapewnienie zaplecza:
  • udostępnianie pomieszczeń na warsztaty, konferencje, spotkania itp. od poniedziałku do soboty.
  • udostępnianie bazy technicznej: sprzętu komputerowego, Internetu, baz wiedzy.
  • możliwość otrzymania adresu do korespondencji


Lokalna Platforma Wiedzy (LPW) – to zestaw narzędzi i standardów pracy, których efekty będą publicznie dostępne i przyczynią się do usprawnienia komunikacji i współpracy międzysektorowej (czyli: samorząd, organizacje pozarządowe, biznes).LPW dostępna jest na stronie: www.cismyslowice.pl.

LPW utworzona zostanie, w oparciu o osiągnięcia technologiczne oraz przy współpracy z Projektantem oprogramowania (informatyk). Powstanie ona na bazie bezpłatnego oprogramowania serwerowego i specjalistycznego i służyć będzie społeczności lokalnej.

Na LPW promować się mogą:

 • organizacje pozarządowe
 • firmy w zakresie CSR
 • jednostki administracji publicznej z zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców


Znajdą się tu m.in.:

 • kalendarz imprez lokalnych
 • baza społeczników i liderów lokalnych
 • przykłady dobrych praktyk
 • wyniki badań i regulacje dot. III sektora
 • informacje o szkoleniach, warsztatach, konkursach, idt. w regionie
 • wiedza na temat pozyskiwania funduszy


Centrum wolontariatu:

 • Nasze działania ukierunkowane są na poszukiwanie osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem pracy wolontarystycznej i podmiotów zainteresowanych przyjęciem wolontariuszy.
 • Zamierzamy również promować ideę wolontariatu przez przybliżenie jego wartości i korzyści wśród młodzieży podczas spotkań w szkołach oraz podmiotów: NGO’s, PUP, UM, MOPS z terenu miasta Mysłowice.
 • Po przeprowadzonych rozmowach i badaniach, odbędzie się w siedzibie Ośrodka wsparcia spotkanie integracyjne na którym dodatkowo, przybliżone zostaną kwestie prawne dot. wolontariatu.
 • Końcowym efektem ma być utworzenie grupy inicjatywnej, która podjęłaby się działań zmierzających do utworzenia Centrum Wolontariatu w mieście, docelowo z siedzibą w Ośrodku wsparcia.


Ośrodek zatrudnia 5 osób. Kadra projektu:
Łukasz Kocur - koordynator
Aleksandra Podlasek - analityk
Edyta Helizanowicz – opiekun organizacji pozarządowych
Łukasz Oleksy - projektant oprogramowania
Ewa Kubiak - opiekun wolontariuszy

Wartość wnioskowanej kwoty dotacji: 39 435,00zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 39 435,00zł
Wartość projektu: 43 925 ,00zł