Zaproszenie do współpracy w planowaniu rozwoju miasta

Data dodania: 20 marca 2013

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych oraz samorząd miasta Mysłowice, pragną zaprosić wszystkie podmioty działające na terenie miasta Mysłowice oraz zainteresowanych mieszkańców, do wspólnego opracowania programu rewitalizacji społecznej i strategii rozwoju miasta.

 

Przystępując do budowania programów rozwojowych, powinniśmy wspólnie przygotować szczegółowy, oparty na rzetelnych źródłach, profil społeczności, uwzględniający z jednej strony potrzeby poszczególnych grup mieszkańców, z drugiej zaś potencjał, możliwości i zasoby, tkwiące w naszej społeczności miasta Mysłowice.

 

W opracowaniu takiego profilu pomocne mogą być informacje pochodzące z różnych źródeł m.in.: obserwacji terenu, dotychczasowego doświadczenia instytucji, badań własnych, danych urzędowych, sprawozdań i raportów, dokumentacji instytucji i organizacji działających na danym obszarze, ale także – z badań prowadzonych wśród mieszkańców, wywiadów z ekspertami, liderami, a nawet analiz publikacji prasowych.

 

Profil społeczności nie może się ograniczyć tylko do diagnozy problemów społecznych. Jego podstawowym elementem powinno być rozpoznanie potencjalnych możliwości i zasobów (materialnych, mentalnych, organizacyjnych itp.), tkwiących w ludziach, instytucjach (publicznych/prywatnych), organizacjach społecznych działających w danym środowisku.

 

Rozpoznanie tych zasobów jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnego etapu budowania programu rewitalizacji, jakim jest określenie, wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami wstępnej oceny sytuacji i wskazanie najważniejszych obszarów działań.

 

Pragniemy zatem gorąco zachęcić Państwa do aktywnego udziału i przygotowania informacji stanowiących diagnozę problemów społecznych, jakim Państwo przeciwdziałają. Zaleca się, aby informacje odnosiły się do okresu z ostatnich 3-5 lat.

 

Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące zalecanej zawartości diagnozy, które mogą okazać się dla Państwa pomocne:

  • opis potrzeb społecznych oraz źródeł problemów społecznych (ustalenie również przyczyn poszczególnych problemów) jako informacji niezbędnej do poszukiwania możliwości ich rozwiązania lub zmniejszenia skutków tych problemówobszary występowania
  • wskazanie miejsc/miejsca występowania danego problemu (podział na osiedla) i/ lub stopień jego nasilenia,skutki społeczne występujących problemów
  • opis rzeczywistości społecznej zastanej oraz wskazanie następstw nierozwiązanych problemów społecznych,opis dostrzeganych możliwości i potencjałów oraz pomysły i koncepcje na rozwiązanie lub przeciwdziałanie występującym problemom i na zaspokajanie istniejących potrzeb społecznych,
  • charakterystyka grupy docelowej do której kierowana jest Państwa oferta np.: w przypadku stowarzyszeń zajmujących się pomocą dla osób niepełnosprawnych - podanie liczby osób podlegających opiece, charakterystykę osób niepełnosprawnych, wskazanie ulic zamieszkania (nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych). Informacje czy jest to trwała, czy czasowa niepełnosprawność, jakie są bariery i jak sobie z nimi radzą.
  • wskazanie źródeł informacji i czasu ich powstania.

 

Prosimy o dostarczenie sporządzonych diagnoz w terminie do końca czerwca, tj. 30.06.2013r. Osobą do bieżącego kontaktu w sprawach przygotowania diagnozy jest Edyta Helizanowicz – podinspektor w Kancelarii Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Mysłowice. Nr tel.: 32 31 71 178, adres e-mail: e.helizanowicz@um.myslowice.pl,

 

Diagnozę można nadsyłać:

drogą elektroniczną na adresy e-mail: e.helizanowicz@um.myslowice.pl jak również strategia@myslowice.plpocztą tradycyjną z dopiskiem „Aktywowani – Program rewitalizacji społecznej” na adres Urząd Miasta Mysłowice - Kancelaria Prezydenta Miasta, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.

 

Zachęcamy również do śledzenia aktualności związanych z powstawaniem programu rewitalizacji i strategii rozwoju miasta na stronach internetowych: www.cismyslowice.pl oraz www.strategia.myslowice.pl


Powrót